کارخانه سورناسیوان

کارخانه سورناسیوان در 300 کیلومتری تهران در استان مرکزی، شهر اراک، شهرستان خمین در شهرک صنعتی غذایی و بهداشتی واقع شده است.
این مجموعه دارای امکانات متفاوت در جهت تولید محصولات متنوع می باشد که به شرح ذیل است:
امکانات کارخانه شامل: ساختمان اداری، ساختمان رفاهی، 4 سوله به متراژهای مختلف و ساختمان نگهبانی.

  • ساختمان اداری در 3 طبقه و یک زیرزمین در مجموع به مساحت 618 متر مربع می باشد و هم اکنون آماده بهره برداری است.
  • سوله ی شماره 1 به مساحت زیربنای 1573 متر مربع که در مجاورت ساختمان اداری قرار دارد و هم اکنون آماده بهره برداری است.
  • سوله ی شماره 2 و 3 با مجموع زیر بنای 1200 متر مربع می باشند که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و در حال حاضر آماده بهره برداری می باشند.
  • سوله ی شماره 4 که پیش بینی گردیده در 2 طبقه به مساحت زیر بنای 5760 متر مربع احداث گردد.
  • پیش بینی گردیده ساختمان رفاهی در چهار طبقه و با مساحت 2930 متر مربع زیربنا احداث گردد.
  • ساختمان نگهبانی در ورودی کارخانه با مساحت زیربنای 104 متر مربع احداث گردیده است که قسمتی از آن در 2 طبقه اجرا شده و آماده بهره برداری است.